Klimatizace - VZT - Výrobní prostory Třebechovice n.L.

Provětrávání elektromístnosti Hněvice

Motocentrum Hradec Králové

Chlazení kanceláří Pardubice

Vzduchem chlazená kompresorová jednotka TOSHIBA
-venkovní jednotka systému VRF - MMY MAP 1206HT8P-E- SMMSe - 33,5 kW

Zpětné získávání tepla z výrobní technologie Libčany

Přímý výpar - Chlazení pro vzduchotechniku

Přímý výpar - Chlazení gumových polotovarů

Před použitím gumových polotovarů, jež měly na konci svého výrobního procesu teplotu 80-90°C, bylo třeba tyto polotovary ochladit min. na 40°C. Běžné odvětrání chladících bubnů, tak jak bylo zamýšleno dodavatelem technologie, by nepřípustně prodlužovalo výrobní časy. Zvolením vhodného chladícího zařízení a vhodné distribuce bylo dosaženo několikanásobně rychlejší produkce polotovarů.

Přímý výpar - Tepelné čerpadlo

Větrání a chlazení výrobní haly třídění Libčany

Větrání slévárny s využitím odpadního tepla z technologie

Slévárenské provozy se vyznačují velkou produkcí odpadního tepla. Prostory sléváren většinou není třeba vytápět (musí být pouze zajištěna temperace prostor při odstávkách technologie). Tyto provozy však vyžadují intenzivní provětrání čerstvým vzduchem. Tento vzduch je třeba v zimních měsících ohřívat. Při dostatečném větrání se jedná o obrovské množství čerstvého vzduchu a tedy i značné náklady na jeho ohřev. Pro maximální eliminaci nákladů na ohřev větracího vzduchu bylo přistoupeno k použití zpětného získávání tepla z chladící vody licích automatů. Do zařízení VZT byl tedy zabudován rekuperátor – vysoce účinný vodní výměník zpětného získávání tepla, který je napojen na ohřátou chladící vodou z licích center (teplota cca 30°C), která by byla jinak chlazena pomocí chladících věží. Pro případy odstávek technologie a extrémní venkovní podmínky je zařízení VZT vybaveno záložním plynovým ohřívačem. Náklady na ohřev větracího vzduchu, klesly díky použití rekuperace tepla z chladící vody o cca 70%.

Ohřev plášťů s využitím odpadního tlakového kondenzátu

Při procesu výroby moderních kvalitních automobilových plášťů bylo zapotřebí plášť znovu ohřát před závěrečnou fází výroby. Požadována byla teplota až 85°C. Dále byl požadavek na maximální rychlost a efektivitu ohřevu. Pro ohřev byly zvoleny vysokým teplotám odolné vzduchotechnické jednotky vybavené vodními a parními výměníky. Primárně je k ohřevu využíván odpadní tlakový kondenzát, na který je připojen první výměník VZT jednotky, jež plní funkci rekuperátoru. V případě odstávek, nájezdech či úbytku odpadní energie je jako záložní zdroj využíván parní výměník. Tímto řešením klesly provozní náklady na ohřev plášťů o cca 80%. Zvolením vhodné distribuce ohřívacího vzduchu na plášť bylo též dosaženo téměř dvojnásobné rychlosti ohřevu pláště.

Rekonstrukce vzduchotechniky v galvanické zinkovně

Působením agresivních výparů z odmašťovacích a elektrolytických lázní v prostoru zinkovny došlo ke korozi a destrukci přívodního VZT potrubí a distribučních elementů. Rez a části potrubí dále znečišťovaly zinkovací lázně. Bylo přistoupeno k likvidaci původního potrubního systému a k jeho náhradě odolným textilním potrubím s textilními vyústkami. Tento materiál nejenže mnohem lépe odolává agresivním výparům, ale je lehký, pratelný a flexibilní. Proto byla distribuce vzduchu rozšířena i přímo do pracovní oblasti.